18/08/2014 - Αύξηση Τελών Υδατοπρομήθειας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Προς όλους του καταναλωτές νερού,

ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο πληροφορεί όλους τους καταναλωτές νερού ότι σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς οι οποίοι εκδόθηκαν με την ΚΔΠ 128/2014, με βάση τον Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο, επιβάλλεται να ανακτάται το κόστος υπηρεσιών προμήθειας  ύδατος με τρόπο που να καλύπτει το σύνολο του χρηματοοικονομικού κόστους της παροχής του νερού ύδρευσης. Επίσης  το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ζητά από όλα τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια η χρέωση του νερού να είναι τέτοια που στις μεγάλες και αλόγιστες καταναλώσεις να είναι ψηλή για να λειτουργεί αποτρεπτικά ως μέτρο εξοικονόμησης του νερού.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας, το Κοινοτικό  Συμβούλιο για να καλύψει τις  ανάγκες υδροδότησης των καταναλωτών των κοινοτήτων μας αναγκάζεται να αγοράζει σε ψηλές τιμές ολόκληρες τις ποσότητες νερού που χρειάζεται, αφού οι κοινοτικές γεωτρήσεις μας, για μεγάλες περιόδους του έτους αποδίδουν λίγο ή καθόλου νερό.  Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος το κόστος προμήθειας του νερού είναι αυξημένο. Άλλοι λόγοι που αυξάνουν το πραγματικό κόστος του νερού είναι η κατά πολύ ψηλότερη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος (στις περιόδους που λειτουργούν οι δικές μας γεωτρήσεις) καθώς επίσης και η συνεχής και αναγκαία συντήρηση και βελτίωση του δικτύου υδατοπρομήθειας.

Με βάση τα πιο πάνω και ενόψει του ότι οι υφιστάμενες κλίμακες  χρέωσης του νερού των κοινοτήτων μας,  που ισχύουν από το 2004,  δεν μπορούν πλέον να ανταποκρίνονται στα πραγματικά κόστη, το Κοινοτικό Συμβούλιο με πρόσφατη  απόφαση του, έχει προχωρήσει στην τροποποίηση των υφιστάμενων κλιμάκων χρέωσης του νερού ως ακολούθως:

Πάγιο €5,45 Δημοτικά Σχολεία Πάγιο €10,00
€1,13 ανά τόνο
1 – 30 τόνους @ €0,90 Γυμνάσια Πάγιο €10,00
€1,13 ανά τόνο
31 – 45 τόνους @ €0,95  Στρατόπεδα Πάγιο €10,00
€1,13 ανά τόνο
46 – 60 τόνους @ €1,18 Κτηνοτροφικές Περιοχές Πάγιο €10,00
€0,94  ανά τόνο
61 – 75  τόνους @ €1,63 Βιομηχανικές Περιοχές Πάγιο €20,00
€1,13 ανά τόνο
76 – 90 τόνους  @ €1,84
91 και άνω @ €2,00

ΟΙ ΝΕΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

Με την ευκαιρία, επανατονίζουμε εμφαντικά ότι,  η εξοικονόμηση του νερού συνεχίζει να είναι αναγκαιότητα και υποχρέωση όλων μας. Το Κοινοτικό Συμβούλιο πιστεύει ότι με ορθολογιστική χρήση του νερού, το μικρό ποσοστό της αύξησης μπορεί να καλυφθεί από τη μείωση της κατανάλωσης του νερού στα νοικοκυριά χωρίς να υπάρξει αύξηση στους λογαριασμούς της υδατοπρομήθειας σας.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων