03/07/2020 - Πώληση ακινήτου

Γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού και Νήσου, διαθέτει προς πώληση το επ’ ονόματι του ακίνητο το οποίο βρίσκεται στην οδό Α. Θεοδοσίου 1, Τ.Κ. 2572, στο Πέρα Χωριό (Ν). Εντός του τεμαχίου υφίσταται διατηρητέα κατοικία.

Τα κτηματολογικά στοιχεία ακολουθούν:

Αρ. εγγραφής

Αρ. τεμ.            

Φ./Σχ

          Έκταση      

Πολεοδομική ζώνη

1/36

25

1106V01

432. τ.μ.

Πα9

 

Η κατοικία είναι κηρυγμένη διατηρητέα με διάταγμα διατήρησης το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. (Κ.Δ.Π. 3/2003 Ε.Ε. παρ.  ΙΙΙ Ι  αρ. 3761, 3.1. 2003).

Αγοραία αξία €130.000

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού και Νήσου δέχεται οικονομικές προτάσεις τις οποίες θα μελετήσει και θα αξιολογήσει και αν κρίνει ότι οι προτάσεις είναι ικανοποιητικές μπορεί να προβεί στην πώληση του αναφερόμενου ακινήτου αποδεχόμενο την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αν κρίνει ότι οι προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί καμιά από αυτές.

Οι οικονομικές προτάσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωριού και Νήσου, Ελευθερίας 13, 2572 Πέρα Χωριό (Ν) σε κλειστό φάκελο  στον οποίο να αναγράφει «Πρόταση για αγορά διατηρητέας κατοικίας στο Πέρα Χωριό» και πρέπει να φθάσουν μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2020.

 

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο                                     

Πέρα Χωριού και Νήσου                                                               


 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων