Κοινοτικές Υπηρεσίες

Το Κοινοτικό Συμβούλιο μέ βάση τον Περι Κοινοτήτων Νόμο του 1999 (αρ. 86(ι)) έχει διάφορες αρμοδιότητες, καθήκοντα και εξουσίες με απότερο στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων υπηρεσιών προς τους κατοίκους με στόχο την βελτίωση των συνθηκών ζωής όπως:

 • Να παρέχει ή να φροντίζει για την παροχή κατάλληλης και επαρκούς υδατοπρομήθειας για οικιακούς σκοπούς.
 • Να προνοεί για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία συστημάτων αποχετεύσεως για τα λύματα της κοινότητάς.
 • Να προνοεί για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία συστημάτων αποχετεύσεως για τα όμβρια ύδατα.
 • Να προνοεί για την κατασκευή, τη συντήρηση, την καθαριότητα, το φωτισμό και την ελεύθερη χρήση των οδών και των  γεφυριών
 • Να προνοεί για την καθαριότητα και την υγιεινή της κοινότητας με τη συλλογή, την αποκομιδή, τη διάθεση και την επεξεργασία των σκυβάλων.
 • Να προνοεί για τη μετακίνηση, τη φύλαξη και τη διάθεση εγκαταλειμμένων οχημάτων ή οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, εξαρτημάτων ή άλλων αντικειμένων παραμένουν εγκαταλειμμένα σε δημόσιο  δρόμο.
 • Να μεριμνά και να ελέγχει τη διατήρηση και την προστασία της καλής εμφάνισης της κοινότητας, καθώς και του φυσικού της περιβάλλοντος.
 • Να προνοεί για την ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία αναπαυτηρίων, αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών σταθμών, ιδρυμάτων και οποιωνδήποτε άλλων σταθμών, ιδρυμάτων για παροχή κοινωνικών, υγειονομικών υπηρεσιών.
 • Να προνοεί για την ίδρυση κοιμητηρίων, είτε εντός είτε εκτός των ορίων της κοινότητας.
 • Να δημιουργεί, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με άλλο Συμβούλιο ή δήμο, βιοτεχνικές περιοχές.
 • Να εκτελεί οποιοδήποτε υδρευτικό έργο εντός ή εκτός των ορίων της κοινότητας.
 • Να παρέχει, ιδρύει, συντηρεί, βελτιώνει και ρυθμίζει τη λειτουργία μέσα στα όρια της κοινότητάς πάρκα, κήπους, γήπεδα αθλοπαιδιών, αίθουσες πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων, κολυμβητήρια, κολυμβητικές δεξαμενές, κέντρα νεότητας, εντευκτήρια και χώρους αναψυχής για δημόσια χρήση.
 • Να  μεριμνά για την προβολή της κοινότητας είτε εντός είτε εκτός της Δημοκρατίας.
 • Να φυτεύει δέντρα σε οποιοδήποτε δρόμο ή σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο.
 • Να ανεγείρει μέσα στα όρια της κοινότητας δημόσιες οικοδομές και να εκτελεί άλλα δημόσια έργα.
 • Να μεριμνά για την κατασκευή, επίστρωση, ασφάλτωση ή βελτίωση δρόμων μέσα στα όρια της κοινότητας.
 • Να διοργανώνει, συμμετέχει στη διοργάνωση ή επίβλεψη, ενθαρρύνει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προωθεί την πνευματική, καλλιτεχνική, πολιτιστική, μορφωτική, αθλητική και οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα ή εκδήλωση που περιλαμβάνει την ίδρυση και λειτουργία θεάτρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, ορχήστρας, χορωδίας, αθλητικών εγκαταστάσεων, πινακοθηκών και μουσικών αιθουσών.
 • Να καθορίζει χώρους για στάση οχημάτων που δε βρίσκονται σε κίνηση.
 • Να ρυθμίζει και καθορίζει διαβάσεις πεζών / μαθητών στους δημόσιους δρόμους
 • Να ρυθμίζει τη διακίνηση πεζών και προσώπων που επιβαίνουν σε ποδήλατο, μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει και διάφορες άλλες αρμοδιότητες, καθήκοντα και εξουσίες οι οποίες περιγράφονται στο σχετικό Νόμο και στους κανονισμούς του

Για ποιες φορολογίες είναι υπεύθυνο το Κοινοτικό Συμβούλιο;

Τα Κοινοτικά Συμβούλια με βάση των περι Κοινοτήτων Νόμο 86 (1), όπως έχει τροποποιηθεί επιβάλλει φορολογίες και τέλη ως ακολούθως:

 • Φορολογία Κοινοτικών Υπηρεσιών
 • Τέλη Καθαριότητας
 • Αδειες Επαγγέλματος
 • Αδειες Λειτουργίας (επαγγελματικών υποστατικών)
 • Τέλη Υδατοπρομήθειας
 • Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Οι πληρωμές όλων των πιο πάνω γίνονται στα Γραφεία του Συμβουλίου, στην Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας και στη Τράπεζα Κύπρου.  Επίσης οι πληρωμές για τη Φορολογία Κοινοτικών Υπηρεσιών, Τελών Καθαριότητας, Άδειες Επαγγέλματος, Τελών Υδατοπρομήθειας και Τελών Ακίνητης ιδιοκτησίας μπορούν να πληρωθούν και στην ιστοσελίδα JCC.  Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Συμβουλίου στις πιο πάνω τράπεζες είναι οι ακόλουθοι:

Αρ. λογ/σμου Περιφερειακής ΣΠΕ Λ/σιας   4000122-6
Αρ. λογ/σμου Τράπεζας Κύπρου 0159-05-000745

Πληρωμές καθυστερημένων φορολογιών και τελών γίνονται δεκτές μόνο στα γραφεία του Συμβουλίου.

Ο κάθε φορολογούμενος, αν θεωρεί ότι η φορολογία του είναι υπερβολική, άδικη, ή λανθασμένη, έχει το δικαίωμα να υποβάλει εντός 15 ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης γραπτή ένσταση προς τον ΄Επαρχο Λευκωσίας. Στην ένσταση, η οποία θα πρέπει να είναι ιδιόχειρη, πρέπει να περιγράφεται όσο το δυνατό με περισσότερα επιχειρήματα γιατί κρίνεται ότι η φορολογία είναι άδικη. Ειδικά τυποποιημένα έντυπα ενστάσεων υπάρχουν στα γραφεία του Συμβουλίου και μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να παραλαμβάνει και να συμπληρώνει κατάλληλα.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο επιβάλλει πρόσθετη επιβάρυνση 10% στα τέλη, δικαιώματα άδειες και φορολογίες που δεν πληρώνονται έγκαιρα στο Συμβούλιο Η τελευταία ημερομηνία πληρωμής αναγράφεται πάνω στο τιμολόγιο το οποίο αποστέλλεται σε όλους όσους με βάση τον Νόμο υπόκεινται στην καταβολή φόρων, ή άλλων δικαιωμάτων. Μέτα την 31η Μαρτίου του κάθε χρόνου το Συμβούλιο παίρνει τα δέοντα δικαστικά μέτρα εναντίον όλων όσων δεν έχουν πληρώσει τις καθυστερημένες οφειλές τους.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων