Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας

Η απουσία οργανωμένης αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο απασχόλησε κατά καιρούς το Συμβούλιο Βελτιώσεως, το οποίο παλαιότερα είτε από μόνο του είτε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Κράτους βοηθούσε στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονταν τέτοιες ανάγκες. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό γι’ αυτό το Συμβούλιο Βελτιώσεως στις 16 Ιανουαρίου 1995 προσκάλεσε εκπροσώπους από όλα τα τοπικά σωματεία, εκκλησιαστικές επιτροπές, από διάφορους συνδέσμους και από την Σ.Π.Ε.  Πέρα Χωριού Νήσου και στην παρουσία του κ. Πανίκου Πέγκα, εκπροσώπου του Γραφείου Ευημερίας, επεξηγήθηκε ο ρόλος του Σ.Κ.Ε., καθώς και ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας του.

Ακολούθησε νέα προκαταρκτική σύσκεψη στις 6 Φεβρουαρίου 1995 και  στην ιδρυτική συνέλευση στις 13 Μαρτίου 1995 το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας  έγινε γεγονός.

Οι σκοποί, με βάση το καταστατικό του, είναι οι ακόλουθοι:

 • Η επισήμανση των Κοινωνικών αναγκών των δυο κοινοτήτων και η προώθηση  των απαιτούμενων κοινωνικών υπηρεσιών,
 • Η κινητοποίηση των μελών των δυο κοινοτήτων για συμμετοχή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής,
 • Η διαφώτιση και εκπαίδευση του κοινού πάνω στις υφιστάμενες κοινωνικές ανάγκες και κοινωνικές υπηρεσίες.

Τους σκοπούς του το Σ.Κ.Ε. τους επιτυγχάνει με τα πιο κάτω μέσα:

 • Με την ανάληψη και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών των δυο κοινοτήτων,
 • Με τη σύσταση ειδικών επιτροπών, οι οποίες θα αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως:
  • Τη συλλογή χρημάτων (από δωρεές, εκδηλώσεις, κτλ.)
  • Την εκπαίδευση, την έρευνα,
  • Τον καταρτισμό και εκτέλεση προγραμμάτων για την ευημερία των παιδιών, των νέων και των ηλικιωμένων,
 • Με τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την επισήμανση των κοινωνικών αναγκών και για την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών,
 • Με τη συλλογή χρημάτων από δωρεές, κρατική χορηγία, από το Επαρχιακό Συμβούλιο Ευημερίας, από εκδηλώσεις, δραστηριότητες  κτλ.,
 • Με την οργάνωση σεμιναρίων – συνεδρίων με σκοπό τη διαφώτιση των μελών,
 • Με τη συμμετοχή στο Επαρχιακό Συμβούλιο Ευημερίας,
 • Με τις συνδρομές των μελών που καθορίζονται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση.

Πόροι του Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας είναι:

 • Τα έσοδα από τις διάφορες δραστηριότητες του Συμβουλίου,
 • Οι εθελοντικές εισφορές των μελών και φίλων,
 • Δωρεές, κληροδοτήματα και εισφορές από τρίτους.

Με βάση το καταστατικό ονομάζεται:
“Δωρητής“, όποιος εισφέρει το ποσό των €1.700,00 ή μεγαλύτερο,
“Μέγας Δωρητής“, όποιος εισφέρει το ποσό των €8.500,00 ή μεγαλύτερο,
“Ευεργέτης “, όποιος εισφέρει το ποσό των €35.000,00 ή μεγαλύτερο.

Μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι:

 • Ο Πρόεδρος, όλα τα εκλεγμένα Μέλη και ο Γραμματέας του Συμβου-λίου Βελτιώσεως Νήσου Πέρα Χωριού,
 • Οι εκάστοτε ιερείς των δυο εκκλησιών,
 • Αντιπρόσωποι των Αρχών και οργανωμένων ομάδων των δυο κοινοτήτων,
 • Αριστίνδην πρόσωπα, που θα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Οι οργανώσεις - μέλη, εκπροσωπούνται με δυο αντιπροσώπους από τους οποίους ο ένας είναι μόνιμος και ο άλλος αναπληρωματικός.

Το Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση κάθε ένα χρόνο. Στη Συνέλευση καλούνται όλες οι οργανώσεις μέλη και παρευρίσκονται δια των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

Για σκοπούς διοίκησης, εποπτείας και λειτουργίας του Σ.Κ.Ε., εκλέγεται κάθε δυο χρόνια η Διοικούσα Επιτροπή και η θητεία της είναι διετής.  Ο αριθμός των Μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι 11 (έντεκα).

Τόσο στις Συνεδρίες της Δ.Ε. όσο και στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να μετέχει  ex officio (με την ισχύ του αξιώματος) με συμβουλευτική ιδιότητα ο Κοινωνικός Λειτουργός του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Το Σ.Κ.Ε. αποτελεί ανεξάρτητο Σώμα και η ίδρυση του δεν έχει σκοπό να επηρεάσει την ανεξαρτησία των οργανώσεων - Μελών του και δεν αναμειγνύεται σε πολιτικές ή κομματικές δραστηριότητες ή επιδιώξεις.

Το Καταστατικό του Σ.Κ.Ε. τροποποιήθηκε δυο φορές και οι κυριότερες αλλαγές του είναι οι ακόλουθες:

Αύξηση των Μελών της Δ.Ε. από 11 σε 13 και σ’ αυτήν εκπροσωπούνται όλα τα οργανωμένα σύνολα (Τοπική Διοίκηση, Εκκλησίες, Σχολεία, Σύλλογοι,  Σύνδεσμοι και Σ.Π.Ε.).

Για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας του Σ.Κ.Ε. , στη Γενική Συνέλευση της  28ης Απριλίου 1999, μετατράπηκε σε Σωματείο.

Το Σ.Κ.Ε. από τις 2 Μαρτίου 1997, άρχισε τη λειτουργία του Προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων.  Με το πρόγραμμα αυτό προσφέρονται υπηρεσίες όπως  ετοιμασία φαγητού, καθαριότητα του σπιτιού,  βοήθεια στο μπάνιο, ψώνισμα,  συνοδεία στο γιατρό κτλ., σε πολύ χαμηλό κόστος.

Μέσα στους βραχυπρόθεσμους στόχους του το ΣΚΕ θα προχωρήσει στην ανέγερση βρεφοπαιδοκομικού σταθμού, όπως και στέγης ηλικιωμένων.  H Στέγη Ηλικιωμένων με το όνομα “AINEIAΣ” προγραμματίζεται να ανεγερθεί σε χώρο μεταξύ των κοινοτήτων Πέρα Χωριού Νήσου – Αγίας Βαρβάρας και Αλάμπρας και να είναι περιφερειακή. Oι διαδικασίες αγοράς του τεμαχίου έχουν προχωρήσει όπως και η εκπόνησης της αρχιτεκτονικής μελέτης και των σχεδίων.

Στα λίγα χρόνια της ύπαρξης του το Σ.Κ.Ε. πρόσφερε βοήθεια με διάφορους τρόπους σε πρόσωπα που την είχαν ανάγκη.

Η σύνθεση της σημερινής διοικούσας επιτροπής είναι η ακόλουθη:

 • Γιαννάκης Γεωργίου, Πρόεδρος
 • Παντελής Χ΄Παντελής, Αντιπρόεδρος
 • Γεώργιος Τσαγγαρός , Γραμματέας
 • Ανδρούλλα Κτωρή, Ταμίας
 • Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Β.Ταμίας

 

Mέλη:

 • Πάτερ  Ανδρέας Βορκάς
 • Πανίκκος Κονίσης 
 • Κώστας Γιάγκου 
 • Νίκος Ηλία    
 • Μιχαλάκης Κκαϊλής
 • Χρίστος Μυλωνάς
 • Λίλια Αντωνίιου
 • Κυριάκος Κυριάκου
 • Μαρία Σάββα Νικολαΐδου
 • Μιχαλάκης Χάματσος
 • Χαρίκλεια Κλαγγίδου
 • Ηλιόφωτος Κακουλλής

Oι πιο κάτω πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στη διοικούσα επιτροπή των τριών πρώτων Συμβουλίων:

Ανδρέας Ηρακλέους, Γεώργιος Παπάς, Μιχαλάκης Προκομμένος, Ανδρέας Φακούτας, Σωτήρης Τσολακίδης, Παναγιώτης Xριστοφή, Eλένη Παπά, Eλένη Πετροπούλου Παναγιώτου, Τάκης Κυριάκου, Βαλεντίνος Κουμέττου, Γεώργιος Σκορδής, Κυριάκος Κυριάκου, Μηνάς Χρυσάνθου.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων